Ogłoszenie ofertowe

Huta Szkła "Zorza" S.C. poszukuje dostawcy wanny szklarskiej o pojemności 10Mg masy szklanej z umieszczoną na sklepieniu odprężarką tunelową.

Jedlicze, dn. 05.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA
LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 1 KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Tytuł projektu: „Nowy piec hutniczy szansą na zwiększenie możliwości produkcyjnych Huty Szkła ”ZORZA” S.C.”

Zamawiający:
Huta Szkła ZORZA s.c. Jacek Ginalski Przemysław Kędzior
ul. Tadeusza Rejtana 51
38-460 Jedlicze
Tel 509-755-608.
e-mail: marysia.kot@interia.pl

 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa wanny szklarskiej zmianowej o pojemności 10 Mg masy szklanej z umieszczoną na sklepieniu odprężarką tunelową;
  Gabaryty wanny wraz z odprężarką:
  • długość – 15000 mm,
  • szerokość – 2600 mm,
  • wysokość – 2500 mm.
  Wykonanie basenu wanny – materiały topione typu AZS;
  Wykonanie strefy ogniowej – materiały krzemionkowe, mulitowe i izolacyjne;
  Wykonanie odprężarki – prostka izolacyjna i materiały włókniste;
  Sposób opalania wanny – dwa palniki umieszczone na tylnej ścianie szczytowej wanny;
  Wyposażenie wanny – dwa rekuperatory metalowe, które podgrzewają powietrze do spalania, wykorzystujące ciepło odlotowe spalin.
 • Termin wykonania zamówienia
  Termin wykonania zamówienia - od 01.07.2014 r. do 20.07.2014 r.
 • Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – 100%
 • Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
 • Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
  W cenę propozycji należy wliczyć:
  • wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2014 r.
  Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy lub pocztą na adres:
  Huta Szkła ”ZORZA” s.c. Jacek Ginalski Przemysław Kędzior
  ul. Tadeusza Rejtana 51, 38-460 Jedlicze
 • Pozostałe informacje:
  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków udzielenia zamówienia udziela Pan Jacek Ginalski, Tel.509-755-608, e-mail: marysia.kot@interia.pl

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu ogólnie dostępnym oraz na
stronie internetowej http://www.huta-zorza.pl/

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyn.

Szczegóły oferty znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach.
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (pdf)
Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz propozycji cenowej (doc)